Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ Soutěže

PODROBNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ Soutěže

 

 1. Základní pojmy
  1. Pořadatel: Pořadatelem reklamní soutěže je společnost : FILET MIGNON s.r.o. IČ: 06697976 (dále jen "Pořadatel").
  2. Koordinátor je společnost: eBRÁNA s.r.o. , Staňkova 1322 , 530 02 Pardubice , IČ: 25984764, DIČ: CZ25984764, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 18715.
  3. Soutěž je hra o 3 poukazy na nákup v e-shopu lyze.cz
  4. Doba platnosti: Soutěž probíhá v době od 01. 12. 2020 - do 15. 12. 2020 včetně na Facebookových stránkách Pořadatele.
  5. Facebookové stránky je stránka Lyže.cz odkaz: https://www.facebook.com/Ly%C5%BEecz-155077535240476/
  6. Účastník je každá fyzická osoba, která má profil na sociální síti Facebook a splní podmínky účasti v soutěži tím, že se v době platnosti soutěže stane Fanouškem Facebookové stránky Lyže.cz a splní požadavek, který je v zadání soutěže u příspěvku.
  7. Výherce: Účastník, který splní podmínky soutěže. Celkem 3 výherci.
  8. Výhra: 3 poukazy na nákup v e-shopu lyze.cz a to v hodnotě:

1. místo - 3 000 Kč

2. místo - 3 000 Kč

3. místo – 3 000 Kč

 1. Oznámení o výhře je informace zveřejněná v podobě příspěvku na Facebookové stránce lyze.cz, kde si výherci budou muset napsat o výhru do zpráv.
 1. Všeobecná ustanovení
  1. Účastník nemůže vyhrát opakovaně.
  2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či ke společnostem podílejícím se na zajištění této soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládající osobou).
  3. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit.
  5. Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
  6. Účast v soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
  7. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
  8. Hodnota hlavní výhry nepřevyšuje 10.000,- Kč. V případě, že by celkový úhrn cen jednotlivého výherce z obdobných soutěží převyšoval 10.000,- Kč v kalendářním roce, upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.
  9. Správu Registračních údajů zajišťuje Pořadatel
 2. Reklamace v rámci soutěže
  1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese info@lyze.cz nebo podány poštou na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce " soutěž Vánoce 2020 – stížnost".
  2. Všechny reklamace týkající se soutěže budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.
 3. Ochrana osobních údajů
  1. Účastí v soutěži každý Účastník:

a) dává Pořadateli a Koordinátorovi v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

b) Účastník zároveň vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výše uvedeným účelům zpracovávány i prostřednictvím Koordinátora. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Aplikaci, včetně ztráty nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím předáním;

c) stane-li se Výhercem, dává Pořadateli, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním souteže a předáváním Výhry (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná a konečná.
  2. Úplná Pravidla soutěže jsou po celou dobu její platnosti k dispozici na webové sránce lyze.cz. Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
  3. Registrací do soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
  4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na Facebookové stránce, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
  5. Tato Pravidla, soutěž a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
  6. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook.
  7. Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících.
 2. Prohlášení prodávajícího
  1. Společnost WIFCOM a.s. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
  2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.
  3. Nejsme zodpovědní za to, jak objednatel naloží s materiály a daty, které získá pomocí soutěže. Za to, jak bude s materiály naloženo, si odpovídá sám objednatel. Objednatel zodpovídá za všechny právní a jiné povinnosti spojené se soutěží a organizací soutěží, které podléhají legislativě státu, ve kterém jsou provozovány.

V Pardubicích dne 26. 11. 2020